ММС

Свети Николе

Од 10 странци на прослава кај Путин, петмина од Свети Николе – Интересна животна приказна на Јордан Ѓорчев, сопственик на Славјанскиот универзитетот „Гаврило Романивич“

Vesna Milenkovska
1x1