Полн назив на компанијата: Друштво за маркетинг, информации и посредување МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС ДООЕЛ ШТИП

Седиште и адреса: 5-та Партиска конференција 32А, 2000 Штип

Матичен број: 5225329

Единствен даночен број: 4029008502490

Година на основање: 2008 година

Жиро сметка: 30008000023816, депонент Комерцијална Банка

E-mail: mms@mms.mk
Web: https://www.mms.mk
Телефон: 032 397 707

adbanner