Главен и одговорен уредник:
Стојанка Митреска
Виктор Вукановски
Фоторепортер:
Ванѓел Тануровски
Веб Администрација:
adbanner