Искористете ја формата подолу за да информирате за важна тема, појава, настан, случување, проблем, и се’ друго од интерес на јавноста.
Редакцијата на ммс.мк ќе го разгледа и оцени дали може да биде новинарски обработено. По потреба може и да Ве контактираме.
Во формата опишете за што се работи, можете да прикачете фотографии, документи или друг тип на дополнителни информации. Можете да информирате и во аудио форма со прикачување на аудио фајл. Ако сакате да Ве контактираме оставете и Ваш контакт.

Сите овие податоци остануваат во редакцијата.

 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(дозволен формат за прикачување е JPG, PDF, mp3)
Напишете го вашето име и презиме
adbanner