Услови за индексирање

  1. Веб страницата активно да работи минимум 3 месеци
  2. Во моментот на аплицирање да се достават Google Analytics извештаи за последните 1 месеци (3x .pdf)
  3. Во секој од последниот месеци веб страницата треба да има минимум 50 000 посети (visits) или во просек околу 1500 посети дневно
    (10 000 посети за страници со содржина само од една категорија, на пример: автомобили, храна, здравје, ракомет, технологија, итн.)
  4. Да се објавуваат минимум 60 статии месечно
  5. Да се достават одделни RSS канали за сите категории и поткатегории
  6. Во RSS каналите потребно е да постојат линкови кон мали верзии на сликите од вестите
  7. Доколку вашата страница ги исполнува точките 1) до 6), пратете ни e-mail на mms@mms.mk