ТОНСКОТО СНИМАЊЕ НА РОЧИШТАТА Е ЗАКОНСКА ОБВРСКА И МОРА ДА СЕ ПОЧИТУВА

Во Законот за кривичната постапка и во Законот за парничната постапка е предвидена обврска текот на расправата во судовите да се снима тонски или визуелно-тонски. Во граѓанската материја обврската за тонско снимање на рочиштата  е предвидена во член 119-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка од 24 јули 2010 година. […]